Poinsettia Dragon

The gorgeous Poinsettia Dragon truly enjoys the holidays.

"Flower Dragon" "Christmas Dragon" poinsettia dragon holding a "Christmas Fairy"